Friday, 25 January 2013 14:45

Hasan Avcıoğlu

Written by 
Rate this item
(3 votes)

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Hasan Avcıoğlu

Doğum Tarihi: 1964

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü

Ankara Üniversitesi

1988

Y. Lisans

Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bilim Dalı

Ankara Üniversitesi

1994

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Özel Eğitim Anabilim Dalı

Ankara Üniversitesi

2001

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı:

Iowa Sessiz Okuma Testi Düzeyi Formu’nun Uyarlama, Geçerlik-Güvenirlik Çalışması

Doç. Dr. Gönül Akçamete

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve Danışman(lar)ı:

İşitme engelli çocuklara sosyal becerilerin öğretilmesinde işbirlikçi öğrenme yöntemi ile sunulan öğretim programının etkililiğinin incelenmesi

Prof. Dr. Gönül Akçamete

Görevler:

Görev Unvanı

Görev   Yeri

Yıl

Rehber   Öğretmen

MEB Karabük Reh. Ve Araş. Merkezi

1990-1990  

Rehber   Öğretmen

MEB Ankara Balgat Anadolu T., Teknik ve   End. Mes. Lisesi

1990-1997

Öğretim   Görevlisi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim   Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Öğretmenliği Anabilim Dalı

1997-2001

Yrd.Doç.   Dr.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim   Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Öğretmenliği Anabilim Dalı

2001-  

Yrd.Doç.   Dr.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim   Fakültesi Zihin Engelliler Öğretmenliği Bölümü (39. Madde)

2010-

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

 1. Eldeniz, M. (2005). Hafif düzeyde zihinsel öğrenme      yetersizliği olan öğrencilere sosyal beceri öğretiminde drama yöntemiyle      hazırlanmış öğretim programının etkililiğinin incelenmesi. Abant İzzet      Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Eğitim Anabilim Dalı.
 2. Yıkmış, N. (2006). İl milli eğitim yöneticilerinin      kaynaştırma uygulamalarına ilişkin görüş ve önerileri. Abant İzzet      Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Eğitim Anabilim Dalı.
 3. Sağıroğlu, N. (2006).      Özel gereksinimli bireylere sahip      ailelerin çocuklarının devam ettiği özel eğitim ve rehabilitasyon      merkezlerinden beklentileri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal      Bilimler Enstitüsü Özel Eğitim Anabilim Dalı.
 4. Şimşek, Z. (2007). Özel eğitime gereksinimi olan      bireylerin özel eğitime gereksinimi olmayan kardeşlerinin umutsuzluk      düzeylerinin belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal      Bilimler Enstitüsü Özel Eğitim Anabilim Dalı.
 5. Çadır, D. 2008). Zihinsel yetersizliği olan çocuklara      sosyal beceri öğretiminde müzik terapi yöntemiyle hazırlanmış öğretim      programının etkililiğinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi      Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Eğitim Anabilim Dalı.
 6. Cerit, C. (2008). Kaynaştırma sınıflarında görev yapan      sınıf öğretmenlerinin ses temelli cümle yöntemine yönelik görüşlerinin      saptanması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü      Özel Eğitim Anabilim Dalı.
 7. Özak, H. (2008). Hafif derecede zihinsel yetersizliği olan öğrencilere sosyal      ortamlarda karşılaşılan levhalardaki kelimelerin öğretiminde bilgisayar      aracılığıyla sunulan eş zamanlı ipucu yöntemi ile öğretimin etkililiği.      Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Eğitim      Anabilim Dalı.
 8. Tiryakioğlu, Ö.(2009). Rehberlik ve araştırma merkezi müdürlerinin özel Eğitim bölümünün sorunlarını algılamaları.      Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Eğitim      Anabilim Dalı.
 9. Çelik H. (2010). Kendi kendini yönetme tekniği doğrultusunda hazırlanan öğretim      programının, zihinsel yetersizliği olan çocuklara sosyal becerilerin      öğretiminde etkiliği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler      Enstitüsü Özel Eğitim Anabilim Dalı.

10. Özdemir, Ö. (2011). Otizmi olan çocuklara duyguları ayırt etme becerisi kazandırmada replik silikleştirme ile yapılan öğretimin etkililiği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Eğitim Anabilim Dalı.

 1. Gökçe, S. (2012). Otizmi      olan çocuklara sosyal beceri öğretiminde kullanılan sosyal öykü yönteminin      etkililiği. Uluslararası Kıbrıs      Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik      Danışmanlık Anabilim Dalı. (Devam ediyor)

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:

 1. Cebeci, S. (2009). Otizmi olan çocuklara iletişim becerilerinin kazandırılmasında doğal öğretim yönteminin etkililiği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, Özel Eğitim Anabilim Dalı.(Devam ediyor)
 2. Bengisoy, A. (2012). Zihinsel yetersizliği olan ergen bireylerin ailelerine verilecek olan eğitimin ergenlerin cinsel gelişimlerine etkisinin incelenmesi. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı. (Devam ediyor)

 

Projelerde Yaptığı Görevler :

İdari Görevler:

 1. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölüm Başkan Yardımcılığı (1998-2009)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Ödüller:

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa,yazdöneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik  

Uygulama  

2010-2011

Güz  

Eğitsel-Davr. Ölçme ve Değer.

4

0

46

Zihin Eng. Günlük Yaşam & Sosyal Beceri   Öğretimi

4

0

67

İlkbahar

Kayn. & Destek Özel Eğitim Hizm.

2

0

46

Bireyselleştirilmiş Eğitim Prog.

2

0

46

Sosyal Beceri Eğitimi(Yüksek Lisans)

3

0

8

2011-2012

Güz

Eğitsel-Davr. Ölçme ve Değer.

4

0

66

Zihin Eng. Günlük Yaşam & Sosyal Beceri   Öğretimi

4

0

46

İlkbahar

Bireyselleştirilmiş Eğitim Prog.

2

0

66

Okul Deneyimi ve Kaynaş. Uyg.

1

4

46

 

ESERLER

 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Avcıoğlu, H. (2007). İşitme engelli çocuklara sosyal becerilerin öğretilmesinde işbirlikçi öğrenme yöntemi ile sunulan öğretim programının etkililiğinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(1) 313-347. (SSCI)

A2. Eldeniz-Çetin, M., & Avcıoğlu, H. (2010). Investigation of the effectiveness of social skills training program prepared through drama technique for mentally disabled students. International Online Journal of Educational Sciences, 2(3), 792-817.

A3. Avcıoğlu, H. (2012). Zihinsel yetersizliği olan çocuklara sosyal beceri kazandırmada kendini yönetme stratejileri doğrultusunda hazırlanan öğretim programının etkililiği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 12(1), 345-351. (SSCI)

A4. Avcıoğlu, H. (2012). Zihinsel yetersizliği olan çocuklara sosyal beceri kazandırmada işbirliğine dayalı öğrenme ve drama yöntemi doğrultusunda hazırlanan öğretim programının etkililiği. Eğitim ve Bilim, 37(163), 110-125. (SSCI)

A5. Avcıoğlu, H. (2012). Zihin engelliler sınıf öğretmenlerinin araç-gereç kullanımına ilişkin görüşleri. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE), 1(2), 118-133.

A6. Tokta, C. M., & Avcıoğlu, H. (2012). Zihinsel yetersizliği olan kaynaştırma öğrencilerine okuma-yazma öğretiminde kullanılan ses temelli cümle yönteminin etkililiğine ilişkin öğretmen görüşleri. Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counceling, 1(1), 11-24.

A7.  Avcıoğlu, H. (2012).Rehberlik ve Araştırma Merkez (RAM) müdürlerinin tanılama, yerleştirme-izleme, bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) geliştirme ve kaynaştırma uygulamasında karşılaşılan sorunlara ilişkin algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 12(3), 2009-2031. (SSCI)

A8.  Avcıoğlu, H., & Bengisoy, A. (2012). Özel gereksinimi olan çocukların tanılanma sürecinde ailelerin rolüne ilişkin görüşlerinin belirlenmesi (KKTC örneği). Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counceling, 1(2), 74-84.

A9. Avcıoğlu, H. (2013). Zihinsel yetersizliği olan öğrencilere selam verme becerisinin öğretiminde videoyla model olmanın etkililiği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 13(1). (SSCI)

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Avcıoğlu, H. (2003). Okulöncesi dönemdeki çocuklara sosyal becerilerin öğretilmesinde işbirlikçi öğrenme yöntemi ile sunulan öğretim programının etkililiğinin incelenmesi. OMEP Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansında sunulan bildiri, Kuşadası, Türkiye, 490-504.

B2. Avcıoğlu, H. (2011). Effectiveness of video modelling in training the skills of greeting familiar people when they meet a student with mental retardation. Proceedings of 11th International Educational Technology Conference, İstanbul, Turkey, 1308-1316.

B3. Özdemir, Ö., & Avcıoğlu, H. (2011). Otizmi olan çocuklara duyguları ayırt etme becerisi kazandırmada replik silikleştirme ile yapılan öğretimin etkililiği. Proceedings of 11th International Educational Technology Conference, İstanbul, Turkey, 1831-1838.

 

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Avcıoğlu, H., & Akçamete, G. (1996). Iowa sessiz okuma testi düzey 1 formunun uyarlama, geçerlik-güvenirlik çalışması. Özel Eğitim Dergisi, 2(2), 56-67.

D2. Avcıoğlu, H. (2000). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin okuma becerilerinin değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, 25(115), 10-17.

D3. Akçamete, G., & Avcıoğlu, H. (2005). Sosyal becerileri değerlendirme ölçeğinin (7–12 yaş) geçerlik ve güvenirlik çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 61-77.

D4. Avcıoğlu, H. (2007). Sosyal becerileri değerlendirme ölçeğinin (4–6 yaş) geçerlik ve güvenirlik çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,7(2), 87-101.

D5. Özak, H., Vural, M., & Avcıoğlu, H. (2008). Rehberlik araştırma merkezi müdürlerinin gönderme, tanılama, yerleştirme, izleme ve değerlendirmeye ilişkin görüş ve önerileri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 189-205.

D6. Avcıoğlu, H. (2011). Zihin engelliler sınıf öğretmenlerinin bireyselleştirilmiş eğitim programı (bep) hazırlamaya ilişkin görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 11(1), 41-58.

D7. Özak, H., & Avcıoğlu, H. (2012). Zihinsel yetersizliği olan öğrencilere okuma becerilerinin öğretiminde bilgisayar aracılığıyla sunulan eş zamanlı ipucuyla öğretimin etkililiği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1),33-50.

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Avcıoğlu, H., Sazak-Pınar, E., & Öztürk, T.Ö. (2004). Okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan kaynaştırmaya yönelik öğretmen ve anne-baba tutumları. A. Yıkmış ve E. Sazak (Haz.), Özel Eğitimden Yansımalar / 14. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Bildirileri (s. 226-231). İstanbul: Kök Yayıncılık.

E2. Avcıoğlu, H., Demiray, Z., & Eldeniz-Çetin, M. (2004). Kaynaştırma sınıfına devam eden ortopedik engelli öğrencilerin karşılaştıkları güçlüklerin belirlenmesi. A. Yıkmış ve E. Sazak (Haz.), Özel Eğitimden Yansımalar / 14. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Bildirileri (s. 226-231). İstanbul: Kök Yayıncılık.

E3. Avcıoğlu, H., Özbey, F., & Eldeniz-Çetin, M. (2004). Sınıfında kaynaştırma öğrencisi bulunan sınıf ve branş öğretmenlerinin kaynaştırmaya yönelik tutumlarının incelenmesi. A. Yıkmış ve E. Sazak (Haz.), Özel Eğitimden Yansımalar / 14. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Bildirileri (s. 79-89). İstanbul: Kök Yayıncılık.

 

F. Diğer yayınlar :

Editörlüğü yapılan kitaplar:

F1. Avcıoğlu, H. (Ed.). (2009). İlköğretimde özel eğitim. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 

Yazılan kitaplar:

F2. Avcıoğlu, H., Çırpar, B., Topukçu, H., & Turna, R. (1995). Ders geçme ve kredi uygulamasında danışman öğretmenler için el kitabı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.

F3. Avcıoğlu, H. (2005). Etkinliklerle sosyal beceri öğretimi. Ankara: Kök Yayınları.

F4. Avcıoğlu, H. (2011). Özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin eğitsel ve davranışsal değerlendirilmesi. Ankara: Vize Yayıncılık.

 

Yazılan kitaplardaki bölümler:

F5. Avcıoğlu, H. (2008). İşitme yetersizliği olan öğrenciler. İ. H. Diken, (Ed), Özel eğitime gereksinimi olan öğrenciler ve özel eğitim içinde (170-214). Ankara: Pegem Akademi.

F6. Avcıoğlu, H. (2009). Bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP). H. Avcıoğlu, (Ed), İlköğretimde özel eğitim içinde (58-104). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

F7. Şimşek, Z., & Avcıoğlu, H. (2008). Determining the levels of hopelessness in the normal siblings of individuals who need special education. Poster session presented at 2ND International Conferance on Special Education, Marmaris, Türkiye.

F8. Avcıoğlu, H. (2011). Zihin engelliler sınıf öğretmenlerinin bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlamaya ilişkin görüşleri.Paper presented at the meeting of New Trends on Global Education Conference (GEC11), Kyrenia, North Cyprus.

F9. Avcıoğlu, H. (2011). Zihin engelliler sınıf öğretmenlerinin araç-gereç kullanımına ilişkin görüşleri.Paper presented at the meeting of New Trends on Global Education Conference (GEC11), Kyrenia, North Cyprus.

F10. Tiryakioğlu, Ö., & Avcıoğlu, H. (2011). Rehberlik ve araştırma merkezi müdürlerinin özel Eğitim bölümünün sorunlarını algılamaları. 3. UluslararasıEğitim Bilimleri Kongresi (ICES11)’nde sunulan bildiri, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimagusa, KKTC.

F11. Avcıoğlu, H., Bengisoy, A., Özekmekçi, A., & Gökçe, S. (2012).Özel Gereksinimi olan çocukların tanılanma sürecinde ailelerin rolü. Paper presented at the meeting of International Special Education Conference 2012(ISECO CYPRUS 2012), Kyrenia, North Cyprus.

F12. Avcıoğlu, H. (2012). Using video-modelled social stories to teach social skills to a child with autism. Paper presented at the meeting of 2ndNew Trends on Global Education Conference (GEC12), Kyrenia, North Cyprus.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

F13. Avcıoğlu, H. (2002). Üniversite öğrencilerinin okuma alışkanlıklarının değerlendirilmesi. XI. Eğitim Bilimleri Kongresinde sunulan sölü bildiri, Lefkoşa, KKTC.

F14. Avcıoğlu, H., & Halisküçük, S. (2004). Normal çocuğa sahip ailelere kaynaştırmaya yönelik bilgi verici programın aileler üzerindeki etkisi. XIV. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

F15. Avcıoğlu, H., Eldeniz-Çetin, M., & Çelik, İ. (2004). Kaynaştırma sınıflarında görev yapan sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenlerinin kaynaştırılmış öğrencilere yönelik pekiştireç belirleme durumlarının karşılaştırılmalı olarak incelenmesi. XIV. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

F16. Eldeniz-Çetin, M., & Avcıoğlu, H. (2005). Hafif düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan öğrencilere sosyal beceri öğretiminde drama yöntemiyle hazırlanmış öğretim programının etkililiğinin incelenmesi. XV. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Gazi Üniversitesi, Ankara.

F17. Özak, H., Vural, M., & Avcıoğlu, H. (2007). Rehberlik araştırma merkezi müdürlerinin gönderme, tanılama, yerleştirme, izleme ve değerlendirmeye ilişkin görüş ve önerileri. XVII. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sunulan sözlü bildiri, İzmir.

F18. Özak, H., & Avcıoğlu, H. (2008). Zihinsel yetersizliği olan öğrencilere okuma becerilerinin öğretiminde bilgisayar aracılığıyla sunulan eş zamanlı ipucuyla öğretimin etkililiği. 18. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Selçuk Üniversitesi, Konya.

F19. Sağıroğlu, N., & Avcıoğlu, H. (2011). Özel gereksinimli bireylere sahip ailelerin çocuklarının devam ettiği özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden beklentileri. 21. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sunulan poster bildiri, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimagusa-KKTC.

F20. Sağıroğlu, N., Avcıoğlu, H., Şahin, A., & Coşkuntürk, E. (2012). Erken çocukluk dönemindeki otizmi olan çocuklara sosyal becerilerin öğretiminde eğitici drama etkililiği. 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

 

DİĞER FAALİYETLER

 

Üyelik, hakemlik, danışmanlık ve panelistlikler:

 1. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu üyeliği (2004-2006)
 2. Artı Eğitim Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği (2004-2006)
 3. Artı Eğitim Dergisi Köşe Yazarlığı(2004-2006)
 4. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Hakemliği (2004 yılından itibaren)
 5. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi Hakemliği (2004 yılından itibaren)
 6. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE) Dergisi Hakemliği (2012 yılından itibaren)
 7. International Journal of Global Education Dergisi Hakemliği (2012 yılından itibaren)
 8. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Hakemliği (2010 yılından itibaren)
 9. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi Hakemliği (2010 yılından itibaren)

   10. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi Hakemliği (2012 yılından itibaren)

   11. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Özel Eğitim Topluluğu Danışmanlığı (2000-2010)

   12. AİBÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Erasmus Koordinatörlüğü (2005-2010)

   13. AİBÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğretmenlik uygulaması bölüm koordinatörlüğü (1999-2005)

   14. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığının Haziran 1998’de düzenlediği I. Özürlüler Şurası ön hazırlık toplantısı çalışma grubu üyeliği

   15. TÜBİTAK Proje önerilerini değerlendirme panelinde, panelistlik (2007)

   16. TÜBİTAK Proje önerilerini değerlendirmede dış danışmanlık (2010)

   17. TÜBİTAK Proje önerilerini değerlendirme panelinde, panelistlik (2012)

 

Seminerler/Konferanslar:

 1. 1998 Tarihinde MEB Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığının“Dil ve İletişim Bozukluğu Olan Bireylerin Tanılanması“ Kursunda Eğitim Görevlisi olarak
 2. 06.05-14.06 2002 Tarihinde MEB Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığının“Branş Eğitimi“ Kursunda Eğitim Görevlisi olarak
 3. 29 Ağustos 2 Eylül 2005 Tarihleri arasında MEB Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığının 383 Nolu “Zihinsel Engellilerde Sosyal Beceri Eğitimi“ Kursunda Eğitim Görevlisi olarak
 4. 05–09 Eylül 2005 Tarihleri arasında MEB Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığının 167 Nolu “Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı“ Kursunda Eğitim Görevlisi olarak
 5. 21–25 Kasım 2005 Tarihinde MEB Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığının 610 Nolu “Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Semineri“ Kursunda Eğitim Görevlisi olarak
 6. 01-05 Mayıs 2006 Tarihinde MEB Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığının 113 Nolu “Eğitsel Tanılama Hizmetleri Kursunda” Eğitim Görevlisi olarak
 7. 11.05. 2006 tarihinde Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi “2006 Kültür Sanat Spor Şenlikler” nde “Yeni programda Özel Eğitim Dersi” konulu konferans
 8. 16.05.2006 tarihinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığının düzenlediği 10-16 Mayıs Engelliler Haftasında “Özel Gereksinimli Bireylerle Birlikte Yaşamak” konulu konferans
 9. 12-16 Haziran 2006 Tarihinde MEB Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığının 183 Nolu “Zihinsel Engelli Öğrencilere Okuma Yazma Öğretimi Kursunda” Eğitim Görevlisi Olarak
 10. 22.06.2006 tarihinde Kocaeli Derince İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü Sabancı Ortakları ve Çalışanları İlköğretim Okulunda “Bireysel Farklılıklara Göre Eğitim Ortamlarının Düzenlenmesi” konulu konferans
 11. 31 Haziran- 8 Temmuz 2006 Tarihinde MEB Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığının 335 Nolu “Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Kursunda” Eğitim Görevlisi Olarak
 12. 21-25 Ağustos 2006 Tarihinde MEB Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığının 3813 Nolu “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocukların Eğitiminde Sosyal Beceri Öğretimi Seminerinde” Eğitim Görevlisi Olarak.
 13. Milli Eğitim Bakanlığı 17. Milli Eğitim Şurasında “Türk Milli Eğitim Sisteminde Kademeler Arası Geçişler, Yönlendirme ve Sınav Sistemi” Komisyonuna müşahit olarak katılım.
 14. 05-09 Kasım 2007 Tarihinde MEB Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığının 809 Nolu “Özel Eğitim Formatörlük Kursun”nda Eğitim Görevlisi Olarak.
 15. 18-23 Kasım 2007 Tarihinde MEB Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığının 827 Nolu “Özel Eğitim Formatörlük Kursun”nda Eğitim Görevlisi Olarak.
 16. 02-07 Aralık 2007 Tarihinde MEB Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığının 832 Nolu “Özel Eğitim Formatörlük Kursun”nda Eğitim Görevlisi Olarak.
 17. 11-15 Ağustos 2008 Tarihinde MEB Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığının“Sosyal Etkinlik Planlama ve Uygulama“ Seminerinde Eğitim Görevlisi olarak
 18. 01-05 Eylül 2008 Tarihinde MEB Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığının“okul Rehberlik Hizmetleri“ Seminerinde Eğitim Görevlisi olarak
 19. 08-12 Eylül 2008 Tarihinde MEB Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığının“okul Rehberlik Hizmetleri“ Seminerinde Eğitim Görevlisi olarak
Read 2846 times Last modified on Sunday, 27 January 2013 11:55

Announcements