Doç. Dr. Emine ERATAY

Doç. Dr. Emine ERATAY

Özel Eğitim Bölümü Başkan Yardımcısı

Özel Eğitim Bölümü Erasmus Koordinatörü

Tel: 03742541000/1630

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wednesday, 23 January 2013 12:06

Özgeçmiş

ÖZGEÇMİŞ

 1. Adı – Soyadı                   : Emine ERATAY

2. Doğum Tarihi                 : 12.02.1966

3. Öğrenim Durumu          : Doktora

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

H.Ü. Ev Eko. Yük. Okl.

Çocuk Sağlığı Eğt.

Hacettepe Üniversitesi

1988

Y. Lisans

H.Ü. Ev Eko. Yük. Okl.

Çocuk Sağlığı Eğt.

Hacettepe Üniversitesi

1993

Doktora

Özel Eğitim

A.i.B.Ü.

2000

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Bolu ilindeki çocukların psiko-sosyal gelişimleri ile yaratıcılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Prof. Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZER)

Doktora Tezi ve Tez Danışmanı:

Bolu ilindeki eğitilebilir zihinsel engelli çocukların fiziksel istismar ve ihmali ile davranış sorunları arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Prof. Dr. N. Pınar BAYHAN)

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Y. Lisans:

Doç. Dr. Dönmezer, B. N.

H. Ü. Ev Eko. Yük. Ok. Çocuk Sağlığı Eğitimi Bölümü

1990-1993

Doktora:

Doç. Dr. Bayhan, P.N.

H. Ü. Ev Eko. Yük. Ok. Çocuk Sağlığı Eğitimi Bölümü

1998-2000

 ESERLER:

- Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Eratay, E. (1995). “Bolu İl Merkezinde Eğitilebilir ZEÇ’ların Psiko-Sosyal Gelişimlerinin İncelenmesi.” III. Özel Eğt. Günleri. Ankara Ünv., Ankara.

Eratay, E. (1996). “A.İ.B.Ü. Özel Eğt. Böl. Öğrencilerinin Engellilere Yönelik Tutumlarının Değ.” II. Ulusal Özel Eğt. Kongresi. Hacettepe Ünv. Ankara.

Eratay, E. (2001). “Çocuklara Yönelik Orf Çalışmaları.” X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. A.Ü.B.Ü., Bolu.

Eratay, E. (2004). Güler Özkan, A. “Goblen İğne Kanaviçe İşleme Becerisinin Kazandırılmasında Fiziksel Yardım ve Sözel İpucu ile Sunulan Bireyselleştirilmiş Öğretim Materyalinin Etkililiği.” 13. Ulasal Özel Eğt. Kong. Bildirileri. Özel Eğitimden Yansımalar. Ankara, Kök Yayıncılık.

Eratay, E. (2004). “Özel Eğt. Böl. Öğretmenlik Uygulaması I-II Derslerindeki Öğrenci Performanslarının Değerlendirilmesine İlişkin Uygulama Öğretim Elemanı ve Uygulama Öğretmenlerinin Görüşlerinin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi.” 13. Ulusal Özel Eğt. Kong. Bildirileri. Özel Eğitimden Yansımalar. Ankara, Kök Yayıncılık.

2005 – 2008 Dönemi Yayınları (Yeni)

Eratay, E. (2005). “İlköğretimde Drama Dersinin Özel Eğitim Bölümü Öğrencilerinin Empatik Becerilerine Etkisinin İncelenmesi”. Dramada Arayışlar. (Ulusal Drama Semineri 2005) (Ed. Aslan, N.) Oluşum Yayınları, Ankara. S.81-89.

Eratay, E. (2006). “Özel Eğitim Bölümü Öğretmen Adaylarının Dramayı Kullanmaya İlişkin Görüşleri”. Drama ve Tiyatro. (Ulusal Drama Semineri, 2006) (Ed. Aslan, N.). Oluşum Yayınları, Ankara. S.85-95.

Eratay, E. (2007). “Özel Eğitim Öğretmen Adaylarına Göre Yaratıcı Okul”. Drama Kavramları. (Ulusal Drama Semineri 2007). (Ed. Aslan, N.). Oluşum Yayınları, Ankara. S.25-35.

Eratay, E., Sazak Pınar, E. (2006). “Genel Eğitim Sınıflarındaki Zihin Engelli Öğrencilerin Arkadaşlık İlişkilerinin İncelenmesi”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2(13). Bolu. S.24-48.

Çelik, İ., Eratay, E. (2007). “Kaynaştırma Sınıfı ve Özel Sınıf Öğretmenlerinin Sınıflarındaki Zihin Engelli Öğrencilere Yönelik Ödül ve Ceza Uygulamalarının Belirlenmesi”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi. Eğitim Fakültesi Dergisi. 7(1) Haziran, Bolu. S.41-57.

Eratay, E., Altınözer, N. (2007). “Genel Eğitim Sınıflarındaki Kaynaştırma Öğrencilerinin Teknoloji ve Tasarım Dersinde Karşılaştıkları Sorunlar”. Türkiye’de Yaygın Eğitim Sisteminin Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu. 11-12 Haziran 2007. Başkent Öğretmenevi. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Ankara.

2008-2011 Dönemi

Aslan,Y.,Eratay,E.(2011).’’Zihin Engelli Bireylere Kumaş Üzerine Çizilen Desene Pul İşleme Becerisinin Öğretiminde Eşzamanlı İpucuyla Öğretimin Etkililiği’’Özel Eğitim Dergisi.10(2).15-34.

Eratay,E.(2011).’’Montessori Yönteminin Etkililiği’’.Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi.1(1) .11-19.

Eratay,E.,Çimen Öztürk,C.(2010)’’Eğitim Uygulama Okuluna Devam Eden Zihin Engelli Öğrencilerin Öğretmenlerinin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hakkında Görüşlerinin Belirlenmesi’’.A.İ.B.Ü.Eğitim Fakültesi Dergisi.10(2).145-161.

Eratay,E.,Çankaya,Ö.(2011)’’Zihinsel Engelli Öğrencilere Haroşa Örgü Örme Becerisinin Öğretiminde Eşzamanlı İpucuyla Öğretimin Etkililiği’’.A.İ.B.Ü.Eğitim Fakültesi Dergisi.11(2)..Baskıda

                                                                                                                                                     

Eratay, E. (2007). “Engellilere Yönelik Üniversitedeki Düzenlemeler”. Engellilerde Sanat ve Spor Sempozyumu-I. Hacettepe Üniversitesi. 7-8 Mayıs 2007. Ankara

Eratay, E. (2008). “Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının bolu Müzesi’nde Drama Çalışmasına İlişkin Görüşleri. Yaratıcı Drama Dergisi. (Hakemde)

Eratay, E. (2008). “İlköğretimde Drama Dersinin Öğretmen Adaylarının Empatik Beceri Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi. 13. Uluslararası Eğitimde Dram/Tiyatro Kongresi. 21-23 Kasım. Ankara.

Uluslararası dergilerde yayımlanan makaleler:

Eratay,E.(2011)’’Comparison of Perception of Candidate Teachers Concerning Communication Skills’’.E-Journal of New World Science Academy(NWSA)6.(2).1878-1893.

Eratay,E.(2011)’’Okul Öncesi Çocuklarında Davranış Problemleri’’ E-Journal of New World Science Academy(NWSA)6(3).2347-2362.

 BİLDİRİLER

Eratay, E. “Bolu İlindeki Çocukların Yaratıcılıkları İle Psiko-Sosyal Gelişimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.” 3. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. Çukurova Ünv. Adana, 1996.

Eratay, E. “Bolu İlindeki Emine Baysal Eğt. ve Uyg. Okulundaki Zihin Engelli Çocukların (ZEÇ) Aileleri Tarafından Fiziksel Cezalandırılma Durumlarının İncelenmesi.” 1. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu. Çanakkale 18 Mart Ünv. Çanakkale, 1997.

Eratay, E. Çifçi, İ. Cora İnce, N. “Özürlülerin İşe Yerleştirilmesi.” Fizyoterapi Bilim Günü. A.İ.B.Ü., Bolu 2002.

Eratay, E. (2008). “İlköğretimde Drama Dersinin Öğretmen Adaylarının Empatik Beceri Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi. 13. Uluslararası Eğitimde Dram/Tiyatro Kongresi. 21-23 Kasım. Ankara. Smg Yayıncılk.253-265.

Eratay,E.(2009)’’Orta Düzeyde Zihinsel Öğrenme Yetersizliği Olan Çocuk ve Gençlerin Aileleri Tarafından Fiziksel Cezalandırılma Durumları’’.Uluslararası Katılımlı 2.Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi.Sağlık,Gelişim ve Eğitimde Çocuk.7-9 Ekim 2009 Bildiri Kitabı.Ankara.Gündüz Yayıncılık.562-568.

Önder,M.,Eratay,E.(2009)’’Sınıf Öğretmenlerinin Zihin Engelli Kaynaştırma Öğrencileri İçin Sınıf İçinde Yaptıkları Öğretimsel Uyarlamaların Belirlenmesi’’.18.Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nden Yansımalar.13-15 Kasım2009.Bugünden GeleceğeÖzel ğitim.(Ed.Sarı,H.)Konya.Master Fotokopi.

Eratay,E.(2010)’’Özel Eğitimde Drama Dersinin Değerlendirilmesi’’.12.Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri.18-20 Haziran 2010.Sunulmuş Bildiri.(Baskıda)

 - Poster Bildiriler

-        “Yeşil Düzce Anaokulu ve İlkokulu.” II. Ulusal Eğitim Sempozyumu. Marmara Üniversitesi. Atatürk Eğt. fak. İstanbul, 1996.

-        “Bolu’daki Özel Eğt. Kurumları.” 6. Özel Eğitim Günleri. Hacettepe Ünv. Ankara, 1996.

-        “Bolu’da Özel Eğitime Gönül Verenler.” 8. Ulusal Özel Eğt. Kongresi. Trakya Ünv. Edirne, 1998.

-        “Özel Eğt. Öğretmenlerine İlköğretimde Drama Dersi Uygulaması.” Uluslararası Özel Eğt. Konferansı. Antalya, 2001.

2005-2008 Yeni Poster Bildiriler

Eratay, E. (2008). “Bolu’da Denver Projesi”. 18. Ulusal Özel Eğitim Kongresi. 13-15 Kasım 2008. Konya. 18.Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nden Yansımalar.13-15 Kasım2009.Bugünden GeleceğeÖzel ğitim.(Ed.Sarı,H.)Konya.Master Fotokopi.

2008-2011

Eratay,E.(2008)’’Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının Bolu Müzesi’nde Drama Çalışmasına İlişkin Görüşleri’’.Türkiye 10.Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri.20-22 Haziran 2008.Eğitimde Drama.Oluşum Yayınları.44-47.

Eratay,E.(2009)’’Montessori Evine Hoşgeldiniz’’11. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri.19-21 Haziran.2009.Ankara.

 

YÜRÜTMEKTE OLDUĞU PROJELER:

-       Drama Liderliği Bitirme Projesi (Tamamlandı)

-       Bolu’da Denver Projesi (tamamlandı).

-       Okul Öncesi Dönemde Engelli ve Engelli Olmayan Çocuklar İçin Kaynaştırma Eğitimi Projesi (tamamlandı).

KİTAP BÖLÜMÜ

Eratay,E. (2010).’’Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklar ve  Eğitimleri’’.Öğretmenlik Programları İçin Özel Eğitim.Ankara.Gündüz Yayıncılık.170-197

 YÜRÜTMEKTE OLDUĞU YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMALARI:

Çetrez, G. (2004). “Bolu ilinideki zihinsel engelli çocukların sosyal gelişim özellikleri.” A.İ.B.Ü. Üniversitesi.

Çelik, İ. (2006). Bolu İlindeki Zihinsel Engeli Çocukların Özel Sınıf ve Kaynaştırma Sınıfı Öğretmenlerinin Ödül ve Ceza Kullanımının Karşılaştırılması.

Kamen Akkoyun, A. (2007). Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Personelinin Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Görüşleri. Batı Karadeniz Bölgesi Örneği.

Önder, M. (2007). Sınıf Öğretmenlerinin Zihin Engelli Kaynaştırma Öğrencileri İçin Sınıf İçinde Yaptıkları öğretimsel Uyarlamaların Belirlenmesi.

Çalışır Aslan, Y. (2008). Pul İşleme Becerisinin Öğretiminde Eş Zamanlı İpucuyla Öğretimin Etkililiğinin İncelenmesi

Çimen Öztürk, C. (2008). Zihin Engelli Çocukların Öğretmenlerinin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programına İlişkin Görüşleri

Erdem Özat,N.(2010).Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Çocuklarda Frostig Algı Eğitim Programının Etkisi.

Çankaya,Ö.(2011).Zihinsel Engelli Öğrencilere Haroşa Örgü Örme Becerisinin Öğretiminde Eşzamanlı Öğretimin Etkililiği.

Kaya,D.(2011).Yetişkin Zihin Engelli Bireylerin Sosyal Becerilerinin Gelişiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Etkililiğinin İncelenmesi.

Taptık Şahin,G.(2011).Otizmi Olan Çocuklara Diş Fırçalama Becerisinin Öğretiminde Eşzamanlı İpucuyla Öğretimin Etkililiği.

 Tezsiz Yüksek Lisans Programı Projeleri

Paşüncüklü; Ö. (2007). Kavram Eğitimine Yönelik Alıştırmalar.

Aktaş, U. (2007). Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Ailelilerin Özel Eğitim Merkezlerinden Beklentileri.

 GİRDİĞİ LİSANS DERSLERİ

-       Özel Eğitim (Özel Eğitim, PDR, Okulöncesi Eğt. , Bilgi ve Teknoloji .Resim,Yabancı Diller,Beden Eğt.,Müzik,Sosyal Bilgiler,Matematik Bölümleri)

-       İlköğretimde Drama

-       Özel Eğitimde Drama

-       Çocukta Yaratıcılık ve Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri

-       Zihin Engellilere İletişim Becerileri Kazandırma

-       Zihin Engellilerde Erke Çocukluk Dönemi Eğt.

-       Uygulama Dersleri

-       Erken Çocukluk Hizmetleri

-       Z.E.İş ve Meslek Becerileri Kazandırma

LİSANSÜSTÜ DERSLER

-       Kaynaştırma ve Destek Özel Eğitim Hizmetleri.

-       Zihin Engellilerin Eğitiminde Dramanın Kullanılması

-       Zihin Engellilerde İş ve Meslek Eğt.

-       Seminer

ERASMUS DERSLERİ

 Early Childhood in Special Education

Drama in Special Education

Announcements